O projektu

 

Česká pošta získala grant na podporu tvorby programu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života!

ČR má v porovnání s mnoha vyspělými evropskými zeměmi v oblasti naplňování principů rovných příležitostí žen a mužů a implementaci nástrojů harmonizace práce a rodiny stále značné rezervy. Zaměstnavatelé mohou významně ovlivňovat podmínky, za jakých jsou opatření s potenciálem řešit či zmírňovat nerovnováhu mezi pracovním a rodinným životem realizována a implementována a tedy i jejich konečnou podobu a také jejich dostupnost.

Zásadním problémem nerovnováhy mezi pracovními a rodinnými povinnostmi je z hlediska zaměstnavatelů riziko zastarávání kvalifikace  zaměstnankyň/zaměstnanců na rodičovské dovolené, což zhoršuje jejich pozici na trhu práce.

ČP je organizací, která na tento problém naráží a to s ohledem na dynamický rozvoj komunikačních a informačních technologií a na časté změny legislativního rámce. Funkční flexibilita zaměstnankyň/zaměstnanců musí být na vysoké úrovni, a proto je nezbytné investovat do rozvoje schopností a dovedností zaměstnankyň/zaměstnanců.

Česká pošta, s. p. zaměstnává:

  • 25 640 zaměstnankyň, tj. 78 %
  • 7266 zaměstnanců, tj. 22 %.

Na mateřské a rodičovské dovolené je celkem 2 311 zaměstnanců a zaměstnankyň.

Co je cílem projektu?

Zahájení komplexního a systémového přístupu k tématu rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v oblasti řízení lidských zdrojů ČP. Projekt také přispěje k osvětě v dané oblasti na horizontální a vertikální úrovni v ČP. S ohledem na počet zaměstnanců se jedná o osvětu s významným dopadem z celospolečenského hlediska.

Co je předmětem projektu?
  • Realizace genderového auditu v ČP
  • Program (jeho tvorba a ověření) pro usnadnění návratu zaměstnanců a zaměstnankyň po rodičovské dovolené zpět do práce. Program zahrnuje:  
    1. nový informační a komunikační kanál – webový portál „Česká pošta rodičům“,
    2. nový školící program usnadňující návrat z rodičovské dovolené do práce.
Cílová skupina:

Především ženy ohrožené na trhu práce (zaměstnankyně vracející se po rodičovské dovolené do práce) a muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi (tj. muži vracející se po rodičovské dovolené do práce).

Očekávané výstupy:
  1. Akční plán plynoucí z genderového auditu, který bude implementován do strategického plánování rozvoje organizace, a s ohledem na ekonomickou situaci podniku bude uváděn do praxe v podobě aktualizovaných či nových interních předpisů, nástrojů a opatření pro podporu rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.
  2. Program usnadňující zaměstnankyním a zaměstnancům návrat do práce po rodičovské dovolené a jeho implementace do vnitropodnikových aktivit.
Účastníci projektu (zaměstnanci/kyně České pošty, s.p. a rodiče, kteří nejsou zaměstnanci České pošty, s.p. využívající eLearningové kurzy) souhlasí se zpracováváním osobních údajů dle příslušného zákona.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou údaje uvedené v tomto Evaluačním dotazníku podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, které byly příjemci poskytnuty na realizaci projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Sumarizované údaje z tohoto formuláře budou použity příjemcem pro přípravu monitorovacích zpráv za projekt. Údaje tohoto formuláře mohou být kontrolovány pracovníky implementační struktury nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. Implementační strukturu představují zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a orgány Evropské unie kontrolující nakládání s prostředky z rozpočtu EU.

Na zpracování osobních údajů příjemcem pro účel uvedený výše se nevztahuje oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s ohledem na ustanovení písmene b) § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kdy údajů shromažďovaných příjemcem je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, na základě kterých je podpora na projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytována a následně je ověřováno využití poskytnuté podpory ve vazbě na právní předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností. Ve smlouvě uzavřené mezi příjemcem podpory a Ministerstvem práce a sociálních věcí je vymezen závazek příjemce k naplňování monitorovacích ukazatelů a k dodržování projektových příruček OP LZZ. Projektové příručky specifikují monitorovací ukazatele, které musí být příjemcem vykazovány a pro jejichž naplnění a vykazování je nezbytné shromažďovat osobní údaje uvedené v tomto formuláři.

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>